CESIE е неправителствена организация, създадена през 2001 г., вдъхновена от работата и теориите на италианския социолог Данило Долци (1924-1997 г.). CESIE допринася за активното участие на хората, гражданските общества и институции чрез реализацията на проекти по различни тематични области, насочени към насърчаване на растежа и развитието, като винаги цени разнообразието по отношение на етиката и човешкото развитие.

Нашата мисия е да насърчаваме растежа чрез иновативни и активни образователни подходи.

Нашите цели:

 

Да се подобри обучението през целия живот в Европа чрез транснационални проекти, в които участват местните общности.

Да се насърчава устойчивото развитие на съседните региони и извън него чрез обучение и образование.

Да се подпомага напредъка и иновациите в областта на висшето образование и научните изследвания.

Да се подкрепя мобилността с учебна цел за хора от всички възрасти, отвъд границите и отраслите.

Да се стимулира местния растеж чрез адаптиране на международни добри практики и методи.

Като европейски център за изследвания и инициативи, организацията е посветена в насърчаването на научноизследователската и развойна дейност, за да се увеличат и подобрят иновационните процеси, ориентирани към бъдещето в образователната, социалната, икономическата и културната сфери, с вяра в сътрудничеството на организациите в хетерогенни области и сектори.

С цел да се основават нашите инициативи на реални социални потребности и предизвикателства, CESIE активно обвързва изследванията с действия чрез използване на методики за формално и неформално учене, насърчаващи активното участие на целевите групи, така че да се развие общ път на изследване за анализ, тестване и творческо съ-образование.

 

Основните макросфери и теми от интерес за CESIE:

 

Социални и хуманитарни науки

Иновации в образованието

Информационни и комуникационни технологии

Работоспособност, пазар на труда и промишленост

Храни и здраве

Енергия, околна среда и ефективност на ресурсите

CESIE е акредитирана от Региона на Сицилия за ориентиране на професионалното образование и обучение с макро-типология на висшето образование и учене през целия живот (LLL) за "разработване, въвеждане и прилагане на реформи в образованието и обучението с цел увеличаване на интеграцията и развитие на пригодността за заетост"; от така признатия орган по акредитация, сертифициране и / или квалификация.