Eurosuccess Consulting, чрез динамичен екип от млади учени, предоставя комплексен пакет услуги, посрещащ нуждите на съвременните кипърски предприятия, особено по въпроси като иновации и технологии. EUROSUCCESS идентифицира от началните стъпки на своите операции необходимостта от създаване на връзки между кипърската икономика и по-широкия европейски пазар и отдаде голямо значение на използването на потенциала, създаден от присъединяването на Кипър към Европейския съюз.

 

Днес EUROSUCCESS предлага разнообразие от услуги на обществеността, както и на частния сектор в Кипър. Също така започва активно да участва в международни схеми чрез добре установена мрежа от партньори в чужбина, основана на интензивния минал опит на основателя й.

EUROSUCCESS има за цел непрекъснато подобряване на предлаганите услуги, както и развитието на екипа, което ще даде възможност да се подобри експертизата на научния му сектор.

 

Eurosuccess се включва в повече от тридесет и пет (35) проекта на ЕС от деня на създаването му (Програми за обучение през целия живот, Еразъм + и Правосъдни програми), в 3 от тях като координатор, както и е един от оценителите на Кипърската национална агенция за Норвежките фондове, насочени към НПО.

 

В допълнение Eurosuccess Consulting е член на: Международния търговски съвет, Европейската асоциация за образование в затворите (EPEA), Европейската мрежа за политики за ключови умения в училищното образование (KeyCoNet Network), Кипърската търговско-промишлена палата, Федерацията на индустриалците (OEB) и Търговско-промишлена палата в Никозия (NCCI).

Eurosuccess Consulting има и участва в различни проекти на ЕС, чиято основна цел е социалната индукция / реинтеграция на различни групи от обществото (уязвими групи, младежи, затворници и т.н.). По време на изпълнението на конкретните проекти Eurosuccess разработи инструменти и учебни материали за по-нататъшното развитие на уменията на крайните потребители и експертите по проекти чрез смесени дейности (традиционни и електронни обучителни методи). В допълнение, Eurosuccess разработи ръководства и други подходящи подкрепящи материали за ефективна комуникация между съответните групи от проектите и обществото.

 

Заслужава да се спомене, че Eurosuccess си сътрудничи с футболни клубове, както и с професионални фитнес зали и асоциации в Кипър, които ще бъдат активните участници по време на всички дейности по проекта (разработване, осъществяване, специфични приложения, разпространенителни и експлотационни процедури).

Още един важен аспект по отношение на Eurosuccess е притежаването на акредитация за VET Center от  Агенцията за развитие на човешките ресурси на Кипър, който е съответният държавен орган по отношение на обучението и образованието.

 

Не на последно място, философията на Eurosuccess Consulting е обхваната в следните четири принципа: Изпълнение, Преглед, Усъвършенстване, Редизайн. Чрез този подход Eurosuccess се стреми към непрекъснато подобряване на своите консултантски и развойни дейности. За тази цел организацията е сертифицирана със Системата за качество ISO 9001: 2008, която редовно проверява и преглежда дейностите.