ATHLISI е транснационален проект, финансиран от програмата "Еразъм +“ Спорт, който има за цел да насърчи социалното приобщаване на деца от целеви групи в неравностойно положение (роми, имигранти, деца с нисък социално-икономически статус) чрез засилено участие в спортни дейности в рамките на дейността на спортните клубове.

Участието на местните спортни клубове е много важен елемент за постигането на тези цели, тъй като - противно на организацията на обикновенни спортни събития, то гарантира устойчивост на дейностите по проекта и дългосрочно въздействие.

За постигането на тази цел проектът ATHLISI предлага като най-адекватно решение обучението на представителите на спортните клубове и треньорите по въпроси, свързани с ролята на спортните клубове по отношение на социалната интеграция и насърчаването на сътрудничеството на спортните клубове с местната общност.

Чрез тяхното обучението спортните клубове и треньорите ще бъдат по-подготвени да работят с местната общност и ще могат по-добре да привличат към своите клубове представители на непривилегировани целеви групи и да ги интегрират в дейността на клуба.

Обучението ще бъде организирано чрез използване на директни семинари (лице в лице) и електронно обучение. Опцията за електронно обучение бе въведена с цел разширяване на географския обхват на проекта и включване в обучението на спортни клубове и треньори от различни региони и държави. Очаква се 60 представители на спортни клубове и треньори да участват в обучителните дейности от страните партньори и 15 извън страните партньори (чрез електронно обучение).

След края на обучението участниците ще бъдат помолени да приложат на практика новите си умения и знания, придобити чрез обучението и да интегрират в дейностите на своите спортни клубове деца от целеви групи в неравностойно положение (с подкрепата на партньорите по проекта). Очаква се 100 деца да бъдат включени в дейността на спортните клубове.