Το ATHLISI είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+Sports και στοχεύει να προωθήσει την κοινωνική ένταξη των παιδιών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Ρομά, μετανάστες, παιδιά με χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο) μέσω της συμμετοχής τους σε αθλητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των αθλητικών συλλόγων.

Η συμμετοχή των τοπικών αθλητικών σωματείων αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη αυτών των στόχων αφού, σε αντίθεση με την διοργάνωση σποραδικών αθλητικών εκδηλώσεων, εξασφαλίζει την βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων του προγράμματος σε βάθος χρόνου.

Για να επιτευχθεί ο στόχος του προγράμματος, το ATHLISI προτείνει ως την πιο επαρκή λύση την κατάρτιση των εκπροσώπων των αθλητικών συλλόγων και των προπονητών σε θέματα σχετικά με το ρόλο των αθλητικών σωματείων σε σχέση με την κοινωνική ένταξη και την προώθηση της συνεργασίας των αθλητικών σωματείων στην τοπική κοινότητα.

Μέσω της εκπαίδευσής τους, οι αθλητικοί σύλλογοι και οι προπονητές θα είναι σε θέση να συνεργαστούν με εποικοδομητικό τρόπο με την τοπική κοινότητα προσελκύοντας  και εντάσσοντας στους συλλόγους τους  μέλη από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η κατάρτιση θα διοργανωθεί μέσω της διά-ζωσης σεμιναρίων και e-learning. Η επιλογή του e-learning προστέθηκε στο πρόγραμμα για να διευρυνθεί το γεωγραφικό πεδίο του και για να συμμετέχουν στην κατάρτιση αθλητικοί σύλλογοι και προπονητές από διαφορετικές περιοχές και χώρες. 60 εκπρόσωποι αθλητικών συλλόγων και προπονητές αναμένεται να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες από τις χώρες των εταίρων και 15 εκπρόσωποι από χώρες εκτός εταίρων (μέσω e-learning).

Μετά το τέλος της κατάρτισης, θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν  τις νέες δεξιότητες και γνώσεις που απέκτησαν μέσω της κατάρτισης και να τις εντάξουν στις δραστηριότητες των  των αθλητικών συλλόγων σε παιδιά ευάλωτων κοινωνικών  ομάδων (με την στήριξη των εταίρων του project). Αναμένεται να συμμετέχουν 100 παιδιά στις δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων.